Permalink to Smjernice za ophođenje pri sumnji na koronavirus u trudnoći i babinju   Roditelji u akciji

Smjernice za ophođenje pri sumnji na koronavirus u trudnoći i babinju Roditelji u akciji

Privremene smjernice za ophođenje pri sumnji na COVID-19/SARS-CoV-2 u periodu trudnoće, poroda i babinja
Irskog centra za zaštitu zdravlja, V1.0 27.02.2020
Prijevod: Roditelji u akciji – Roda

Smjernice Irskog centra za zaštitu zdravlja (Health Protection Surveillance Centre, verzija 1.0 od 27 veljače
2020.) za trudnice, rodilje i babinjače prevedene su 6. ožujka 2020. Kako se situacija mijenja, tako će se
smjernice revidirati i usklađivati s novim saznanjima. Provjerite trenutno stanje na stranicama HPSE-a.
Ove smjernice smo odlučile prevesti jer najtemeljitije obrađuju skrb za trudnice koje su zaražene
koronavirusom ili za koje se sumnja da su zaražene koronavirusom. Osim ovih smjernica, svakako
konzultirajte institucije koje su navedene na kraju ovog teksta.
Privremene smjernice za ophođenje pri sumnji na COVID-19/SARS-CoV-2 u periodu
trudnoće, poroda i babinja
V1.0 27.02.2020
Kako bi se kontrolirao rizik prijenosa SARS-CoV-2 (koronavirus) na zdravstvene radnike i radnice, kao i druge
pacijentice i posjetitelje/ice, od ključne je važnosti neprestana primjena standardnih smjernica, nad svim
pacijenticama.
Standardne mjere predostrožnosti, posebice higijena ruku, respiratorna higijena te način kašljanja mogu
značajno smanjiti rizik prijenosa svih respiratornih virusa, uključujući i SARS-CoV-2.
SARS-CoV-2 infekcija za vrijeme trudnoće i u babinju
Vrlo je malo informacija trenutno dostupnih o SARS-CoV-2 infekcijama za vrijeme trudnoće i tijekom babinja.
U ograničenom broju slučajeva u Kini, kod šest žena zaraženih COVID-19 virusom koje su rodile carskim
rezom, nije pronađen virus ni u plodovoj vodi, ni u krvi iz pupkovine, kao ni u majčinom mlijeku. Također, ni
jedno dijete nije bilo zaraženo (1).
Prijenos SARS-CoV-2
Prema trenutno dostupnim dokazima, SARS-CoV-2 se može prenijeti s osobe na osobu putem kontakta sa
zaraženom osobom izravno, kroz kontakt s respiratornim sekretom zaražene osobe, ili posredno, preko
kontakta s površinama koje je kontaminirala zaražena osoba kihanjem ili kašljem. Još uvijek nije poznato
koliko dugo SARS-CoV-2 virus može preživjeti na površinama, ili kapljičnim putem, izravnim prijenosom
kapljica iz respiratornog trakta na sluznicu osobe koja je u blizini zaražene osobe, u trenutku kad ova kašlje ili
kiše (unutar jednog metra).
Napomena: Koronavirus uzrokuje infekciju time što napada respiratornu sluznicu ili očnu spojnicu. Ne
uzrokuje infekciju kroz neoštećenu kožu, no moguće je virus prenijeti na sluznicu dodirivanjem očiju, nosa ili usta.

Postupanje s trudnicom ili rodiljom kod koje se sumnja ili je potvrđena
infekcija COVID-19 virusom
Prije poroda
• Prije poroda, s hospitaliziranom trudnicom kojoj je dijagnosticiran ili kod koje se sumnja na
SARS-CoV-2 virus, treba postupati u skladu sa smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije za
COVID-19. Liječnik/ca specijalist/ica treba informirati lokalni Zavod za javno zdravstvo, kao i
službu za epidemiologiju sukladno uobičajenim praksama u toj ustanovi o svim slučajevima u
kojima se sumnja na infekciju COVID-19 virusom, kao i o slučajevima gdje je dijagnoza
potvrđena.
• Trudnice treba informirati o mjerama prevencije i kontrole infekcije koje se provode kao i
činjenicama na kojima se temelje.
• Rutinske laboratorijske pretrage, kao što su pretrage urina ili krvi, treba provoditi u skladu s
kliničkom slikom.
Porod
• U slučajevima planiranog induciranog poroda ili elektivnog carskog reza, ako je moguće,
razmislite o odgodi. Ovu odluku treba donijeti na višoj razini, vodeći računa o opstetričkim
indikacijama za porod te o rizicima za majku i dijete, ako je riječ o porodu za vrijeme bolesti.
• Pacijentice kod kojih se sumnja ili kod kojih je potvrđena infekcija COVID-19 virusom, a kod kojih
su krenuli trudovi, i/ili su u rađaoni, treba staviti u izoliranu prostoriju s kupatilom. Vrata trebaju
biti zatvorena i propisno označena (standardna, kapljična i kontaktna izolacija) s vanjske strane.
Pacijentica treba ostati u izolaciji svo vrijeme bolničkog boravka.
• Zdravstveno osoblje u rađaoni mora poštovati standardne mjere zaštite od kontakta i kapljične
infekcije, uključujući nošenje prikladne osobne zaštitne opreme, u skladu sa smjernicama.
• Zaražene majke ne trebaju nositi maske za vrijeme poroda, no trebaju nositi kirurške maske kad
god napuste izolacijsku sobu.
• Samo jedna osoba (partner/ica ili član/ica obitelji) smiju biti u pratnji pacijentice. Osoba u pratnji
treba biti informirana o rizicima. Prihvati li rizik kojem je izložena, osoba u pratnji treba dobiti
prikladnu osobnu zaštitnu opremu dok je u pacijentičinoj sobi i treba je podučiti kako da osobnu
zaštitnu opremu stavlja i skida na pravilan način.
• Antibiotike za vrijeme porođaja treba davati ako je tako određeno lokalnim protokolima,
primjerice, kod porođajne groznice ili kao profilaksu zbog infekcije streptokoka B.
• Sav otpad treba odlagati kao infektivni otpad.
• S posteljicom treba rukovati na uobičajeni način. Ako je potrebna histologija, tkivo treba osobno
odnijeti u laboratorij i informirati osoblje o sumnji na COVID-19 ili o potvrđenoj dijagnozi.
Dodatne informacije o zaštiti unutar laboratorija su dostupne ovdje.
• Sa svim rubljem treba postupati kao s infektivnim materijalom.
• Za informacije o čišćenju / dekontaminaciji okoline, postupajte u skladu s nacionalnim
smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcija.

Babinje
• Mjere kontrole infekcije za majke zaražene COVID-19 virusom trebaju biti u skladu s
nacionalnim smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcija. Moguće je da, ako je tako
definirano procedurama, majka bude prebačena u za to određenu ustanovu.
• Budući da su informacije o ovom novom virusu ograničene i nema profilakse / liječenja, treba
razmotriti i mogućnost da o novorođenčetu brine neka druga osoba, a ne majka. U donošenje
ove odluke trebaju biti uključeni roditelj(i), neonatolog/inja, služba za infektologiju te
predstavnik/ca zavoda za javno zdravstvo po potrebi. Odluka o tome tko će brinuti o
novorođenčetu (netko iz obitelji ili zdravstveni djelatnik/ca), koliko dugo će to trajati, te gdje će
se to odvijati (kod kuće / ili u bolnici), ovisit će o nizu faktora i donosi se od slučaja do slučaja.
Trenutno je period infektivnosti COVID-19 virusa nepoznat.
• Ako zaražena majka želi sama brinuti o djetetu, tijekom hospitalizacije, potrebno je uložiti
dodatne napore u iscrpno informiranje na svaki mogući prikladan način, kako bi raspolagala
svim dostupnim informacijama i kako bi razumjela potencijalni rizik za dijete.
• Odluči li zaražena majka da će sama brinuti o novorođenčetu tijekom hospitalizacije, i majka i
dijete trebaju biti izolirani u jednokrevetnoj sobi s kupatilom za cijelo vrijeme boravka u bolnici.
Savjetujemo i sljedeće mjere opreza:
o Dijete treba biti smješteno u inkubator u majčinoj sobi.
o Kad je dijete izvan inkubatora i zaražena majka ga doji, kupa, njeguje ga, drži ili je unutar
jednog metra blizine od majke, majku treba savjetovati da nosi odjeću dugih rukava i
kiruršku masku, te da detaljno dezinficira ruke medicinskim alkoholom ili sapunom i
vodom prije i nakon kontakta s djetetom.
o Majku treba podučiti respiratornoj higijeni i pravilnom kašljanju i poticati je da to
primjenjuje.
o Ako se unutar sobe provode postupci u kojima se koriste aerosoli, dijete treba privremneo iznijeti iz sobe

 

Dojenje
• Do danas nije pronađen nikakav dokaz koji bi sugerirao da se virus nalazi u mlijeku majki koje
imaju COVID-19. Nema ni dokaza o prijenosu virusa putem majčinog mlijeka kod prijašnjih
koronavirusa, primjerice, SARS-a ili MERS-a. Stoga se smatra da je rizik prijenosa virusa putem
majčinog mlijeka nizak (više informacija o preporukama dojenja i koronavirusu na hrvatskom
možete pročitati ovdje).
• Ako majka kod koje je potvrđena infekcija COVID-19 virusom odluči sama brinuti o djetetu,
potrebno je poticati dojenje na uobičajeni način.
• Ako je zaražena majka odvojena od djeteta, treba ju potaknuti na izdajanje kako bi novorođenče
moglo uživati u prednostima dojenja i kako bi se dojenje održalo. Koristi li majka izdajalicu, treba
je zadržati uz sebe cijelo vrijeme boravka u bolnici. Izdajalicu treba održavati i dezinficirati u
skladu s uputama proizvođača.
• Spremnik s izdojenim majčinim mlijekom se iz sobe zaražene majke treba prenijeti na lokaciju
gdje će se čuvati u plastičnoj vrećici za prijenos uzoraka. Mlijeko se skladišti u skladu s
postojećim lokalnim pravilima. Treba biti jasno označeno i spremljeno u poseban spremnik,
samo za tu pacijenticu, odvojen od ostalih spremnika s izdojenim mlijekom drugih pacijentica.
Novorođenče majke zaražene ili za koju se sumnja da je zaražena koronavirusom
• Zdravstveno osoblje u rađaoni treba se pridržavati Standardnih preventivnih mjera.
• Treba se držati i uputa za korištenje aerosola.
• Čim je novorođenče stabilno nakon rođenja, smješta ga se u inkubator.
• Novorođenče u inkubatoru treba biti izolirano u prikladno označenoj prostoriji.
• Kod novorođenčeta treba pojačano pratiti (kod kuće ili u bolnici, ovisno o kliničkoj slici) moguće
znakove infekcije, najmanje 14 dana, u skladu s općim zdravstvenim smjernicama nadzora za
osobe koje su bile u bliskom kontaktu s onima kod kojih je potvrđen COVID-19 (SARS-CoV-2).
• Novorođenčad kod koje se pojave znakovi moguće infekcije treba testirati na SARS-COVID-19 u
sklopu pregleda kojim se traži uzrok infekcija. Potrebno je uzeti u obzir i mogućnost zaraze
drugim patogenima te propisati antibiotike u skladu sa standardnim procedurama kod pojave
rane / kasne neonatalne sepse.
• Broj posjetitelja/ica treba biti ograničen no za svaki pojedinačni slučaj treba provesti analizu
rizika, vodeći računa o tome tko brine o djetetu. Svi posjetitelji/ce trebaju nositi prikladnu
osobnu zaštitnu opremu.
Ove smjernice se moraju tumačiti u skladu s nacionalnim Mjerama opreza u zdravstvenoj zaštiti za sprječavanje
infekcija i kontroli mogućih ili potvrđenih slučajeva virusa COVID-19, MERSCo i ptičje gripe tipa A.

 

Literatura
Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission
potential of Covid-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. The Lancet.
Feb 12 2020
Napominjemo da je važno pratiti informacije i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i
Ministarstva zdravstva koje se odnose na higijenu i zaštitu od izlaganja virusima, kako bi se smanjili rizici
infekcije.
Zbog povećanog interesa javnosti i medija Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo na
svojim mrežnim stranicama svakodnevno objavljuju najnovija saznanja u vezi koronavirusa.
Brojevi telefona Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na temu koronavirusa dostupni su za građane 24 sata
dnevno: 091 468 30 32 ili 099 468 30 01.
Dodatni izvori provjerenih informacija za trudnice, rodilje i babinjače
Stranice Kraljevskog koledža za ginekologiju i opstetriciju (RCOG, objavljene 9.3.2020.)

Author Info

Mirjana Semenić Rutko

No Comments

Post a Comment